نكاتي درباره سشوار كردن موها
درگذشته پس از استحمام موها را ساعت ها حوله پيچ مي كردند تا خشك شوند ولي اكنون سشوارها اين زمان را به 10دقيقه كاهش داده اند.
امروزه بيشتر اعضاي خانواده، نه تنها براي حالت دادن بلكه براي خشك كردن موهاي خود نيزاز سشوار استفاده مي كنند اما هميشه اين نگراني وجود دارد كه آيا ممكن است سشوار موها رابسوزاند.

حتي بعضي از افرادي كه داراي موهاي خشك هستند معتقدند سشوار اين مشكل را به وجود آورده است اما بايد گفت استفاده صحيح از سشوار چندان هم سخت نيست و با رعايت نكات بسيار ساده اي كه در ادامه به آن ها اشاره مي كنيم مي توانيد آسيب هاي ناشي از كشيدن سشوار را به طور چشمگيري كاهش دهيد.

1) هرگز نبايد حرارت سشوار راخيلي زياد كرد: درحال حاضر سشوارهاي پيشرفته اي به بازار آمده اند كه مجهز به حس گر درجه حرارت هستند و سيستم خنك كننده دارند.

2) هنگام استفاده از سشوار بايد توجه داشته باشيد كه سشوار در فاصله مناسبي از مو قرار گيرد: بسياري از متخصصان معتقدند كه اين فاصله حدود 25 تا 30 سانتي متر است.

3) به اين نكته توجه داشته باشيد كه هرگز نبايد سشوار را براي مدت طولاني روي مو نگاه داشت: باد گرم سشوار اب و رطوبت موها را با سرعت زياد تبخير ميكند و گاهي تبخير بيش از حد، به بافت مو آسيب مي زند حداكثر زمان استفاده از سشواربايدكمتر از 20 دقيقه باشد.

4) هرگز از سشوار هاي حرفه اي در منزل استفاده نكنيد: برخي از مردم تحت تاثير تبليغات سشوارهاي معمولي داراي قدرت بيشتري هستند در صورت استفاده نادرست مي توانند آسيب هاي بسيارجدي به موها وارد آورند.

5) از سشوار كشيدن به موهاي كاملا خيس پرهيز كنيد: اين كار نه تنها مدل دادن به موها را بسيار مشكل ميكند ، بلكه به مقدار بسيار زيادي موجب آسيب هاي ناشي از حرارت مي شود توجه داشته باشيد كه سشوار بايد براي خشك كردن و مدل دادن به موهاي نمدار به كار رود نه موهاي خيس.

قبل از حرارت دادن به موها ابتدا آن ها را حدود 5 دقيقه در حوله بپيچيد و سپس بگذاريد 5 دقيقه ديگر در هواي آزاد بمانند تا كمي خشك شوند.